Proeftuin & Co-design

Het voorbije jaar werd er getest, verfijnd en geoperationaliseerd via de actieve deelname van patiënten, naasten, medewerkers en bestuurders uit de 19 koploperorganisaties. De groei naar FlaQuM 2.0 werd mee gedragen door de academische staf van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) en een internationale adviesraad.
Zo ontstond FlaQuM 2.0.

De koers die we varen met de organisaties gaan we uitbouwen in het komende jaar. Dit zullen we doen met 23 organisaties, we heten 4 nieuwe organisaties zeer welkom in het FlaQuM-consortium.

Naast denken en doen zetten we met FlaQuM ook sterk in op leren van elkaar samen met de 23 organisaties in het consortium.

AZ Damiaan Oostende, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven, AZ Diest, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen, AZ Vesalius, Revalidatieziekenhuis Inkendaal, AZ West, Sint-Trudo Ziekenhuis, Gasthuiszusters Antwerpen, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, Imeldaziekenhuis Bonheiden, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Jan Yperman Ziekenhuis, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Jessa Ziekenhuis, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, Nationaal Multiple Sclerose Centrum, Ziekenhuis Oost Limburg, Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst, AZ Zeno, AZ Klina, AZ Sint-Blasius, Sint-Andriesziekenhuis Tielt.

In dit consortium wordt gewerkt volgens de Breakthrough Improvement Collaborative methode. Hierin zal in 8 fasen een proefaudit voorbereid worden (zie figuur hieronder). We starten met het uitvoeren van de Visiemodel Quickscan. Hierbij worden medewerkers in elke organisatie bevraagd naar het huidige kwaliteitsbeleid voor patiënten en naasten alsook voor medewerkers. Feedback wordt geleverd per organisatie (of clusters binnen de organisatie) alsook is er benchmarking tussen de organisaties uit de proeftuin. In fase 2 en 3 worden de verschillende stakeholders betrokken en wordt samen de nieuwe kwaliteitsvisie bepaald op basis van het multidimensionale kwaliteitsmodel. In een vierde fase gaan we aan de slag met de Co-Creatiematrix en de co-creatie sneltest. Buiten deze interne informatie maken we tevens gebruik van externe informatie. Daarom analyseren we tevens een internationaal gevalideerde set van kwaliteits- en patiëntveiligheidsindicatoren op basis van MZG. Deze informatie linken we aan de informatie uit de uitdagingen, die komen uit de Visiemodel Quickscan alsook de Co-Creatiemodel Maturiteitsmatrix. We delen informatie over de praktische invulling en gaan na hoever we staan binnen elke organisatie. In een vijfde fase worden de standaarden voor goede zorg gedefinieerd en opgevolgd. Deze standaarden kunnen gebaseerd zijn op de huidige NIAZ & JCI-standaarden of we halen inspiratie uit andere accreditatie of certificatiesystemen. Samen met de informatie over de standaarden wordt informatie verzameld over de verschillen tussen het huidige en het gewenst kwaliteitssysteem. Benchmarking binnen en tussen de deelnemende organisaties moet de stakeholders helpen bij het ontdekken van de huidige bottlenecks m.b.t. de ontwikkeling van een duurzaam kwaliteitsbeleid. Daarmee definiëren we in fase 7 een set van prioritaire kwaliteitsverbeterprojecten die we in fase 8 implementeren, evalueren en verder opvolgen. Deze cyclus in 8 fasen wordt nadien in een proefaudit geëvalueerd waarbij het interuniversitaire consortium in samenwerking met de deelnemende organisaties leerpunten formuleert voor elke individuele organisatie alsook de FlaQuM aanpak op zich.

8 fasen